Reglement en gedragsregels
op en van Camping de Wieden

In deze regels wordt onder kampeermiddelen verstaan: Standplaats: een al of niet begrensd stuk grond dat door het beheer wordt aangewezenen geschikt is voor het plaatsen van een kampeermiddel.

Art. 1

Beheer: Hij of zij aan wie de standplaats wordt betaald en de daarbij behorende huisgenoten.

Art. 2

Het beheer stelt voor vrije tijd- en vakantiedoeleinden aan de recreant ten wiens naam betalingen plaats vinden, een standplaats ter beschikking om daarop een kampeermiddel te plaatsen.

Art. 3

Het kampeerseizoen loopt van 1 april tot 1 oktober van elk jaar met uitzondering van de jaarplekken. In overleg met het beheer kan hiervan worden afgeweken.

Art. 4

Aan het begin van het jaar worden de prijzen van het aankomende seizoen bekend gemaakt. Anders dan door de beschikkingen van de overheid is het beheer niet bevoegd achteraf de seizoen prijzen te verhogen.

Art. 5

Het te betalen bedrag voor de standplaats is, voor zover van toepassing, opgebouwd uit de volgende elementen: gebruik water, gebruik elektra, ligplaats voor een toerboot (niet breder dan 2 meter), reinigingsrecht, zuiveringslasten, parkeerplaats voor een auto en rioolrecht.

Art. 6

Alle bekende prijzen gelden tot 4 personen per kampeermiddel van hetzelfde gezin waarbij op vaste standplaats kinderen tot 3 jaar niet worden meegerekend. Voor meerdere personen van hetzelfde gezin gelden andere tarieven.

Art. 7

Verhuur van kampeermiddelen is alleen toegestaan met toestemming van het beheer. De recreant als bedoelt in art. 2 blijft geheel verantwoordelijk voor het gedrag van de personen aan wie hij/zij het kampeermiddel ter beschikking stelt. De normale kampeertarieven zijn van toepassing. Voor schade, in welke vorm dan ook, aan derden bij verhuur van een kampeermiddel kan het beheer op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

Art. 8 

Wanneer de recreant als bedoeld in art.2 zijn/haar verblijf op "de Wieden" wenst te beëindigen dient het kampeermiddel van de standplaats te worden verwijderd. Ruiling of verkoop van kampeermiddelen tussen verblijfgasten onderling, kan niet zonder voorkennis van het beheer plaats vinden.

Art. 9

De overeenkomst als bedoeld in art. 2 wordt geacht te zijn aangegaan voor een seizoen na betaling van het daarvoor verschuldigde bedrag en het daarvan gestelde tijdlimiet en wordt telkens een jaar stilzwijgend verlengd.

Art. 10 

De recreant kan de overeenkomst beëindigen doordat tenminste 3 maanden voor afloop schriftelijk aan het beheer mede te delen. Het beheer kan de overeenkomst beëindigen wanneer de recreant nalatig is aan het reglement of de gedragsregels op "de Wieden".

Art. 11 

De recreant draagt, voor zover van toepassing, zorg voor een deugdelijke mogelijkheid het kampeermiddel op de waterleiding aan te sluiten. Alles overeenkomstig de daartoe door gerechtigde instanties gestelde eisen.

Art. 12 

Het bevaarbare water bij of tussen de kampeermiddelen op de camping dient uitsluitend voor het afmeren en wegvaren met een boot. Daarbij dient de minimale snelheid in acht te worden genomen. Zonder voor kennis van het beheer is het niet toegestaan een boottrailer op het terrein achter te laten.

Art. 13 

Honden moeten onder alle omstandigheden aangelijnd zijn op het terrein. Anders dan voor vaste stand plaatsen zijn honden zonder voorkennis van het beheer niet toegestaan.

Art. 14 

Voor zover van toepassing kunnen in overleg met het beheer tegelverhardingen worden aangelegd. Echter, bij vertrek van de recreant dient alles in de oorspronkelijke staat te worden achtergelaten. Een en ander staat ter beoordeling van het beheer.

Art. 15 

Motorvoertuigen met inwerking zijnde motor of bromfietsen zijn op het terrein niet toegestaan. Parkeren tussen 22:30 en 7:00 is niet toegestaan. De snelheid op het parkeerterrein dient tot het uiterste te worden beperkt. U ontvangt per kampeermiddel 1 slagboomsleutel tegen een borg van€ 50,-. Wanneer u stopt met kamperen zal u de borg terugkrijgen bij inlevering van de slagboomsleutel.

Art. 16 

Hinderlijk gebruik van radio/ televisie is niet toegestaan. Een en ander staat uitsluitend ter beoordeling van het beheer. Om 22:30 gaat de nachtrust in en die duurt tot 7:00 uur. Elk hinderlijk lawaai dient in die tijd te worden vermeden.

Art. 17 

Voor schade aan kampeermiddelen, aangebracht door derden of anders, kan op geen enkele wijze het beheer aansprakelijk worden gesteld. Tenzij door grove en aantoonbare nalatigheid van het beheer met voorschriften die door de bevoegde overheid aan de recreatiebedrijven zijn opgelegd.

Art. 18 

In gevallen waarin deze regels niet voorzien wordt naar bewind van zaken gehandeld, alles overeenkomstig de voorschriften dje door de bevoegde overheid aan recreatiebedrijven worden opgelegd.

Art. 19 

Er mag geen grofvuil in of naast de container geplaatst worden. In het geval dit wel gebeurt wordt dit in rekening gebracht. Groenafval afvoeren op de door het beheer aangewezen plaats.

Art. 20 

Het gebruik van zonnepanelen is op ons terrein niet toegestaan. Ons netwerk is niet berekend en ook niet aangelegd voor het terug leveren van elektriciteit.

Mogen we u ook een tweede thuis aan het water bieden? Ontdek of er nog jaar- of seizoensplekken beschikbaar zijn!